Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Kh

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top