Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2022

  • Từ khóa
Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top